Yleiset kokoukset

11.11.2022 syyskokous

KEMIN ELÄKELÄISET RY                                                PÖYTÄKIRJA                       TaSi 12.11.2022

Syyskokous 11.11.2022 klo 9.00 Pruntsilla

1  KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja Maisa Lahnajärvi avasi kokouksen.

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Osallistujaluettelo on liitteenä.

2  KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Suoritettiin seuraavat valinnat:

–  puheenjohtaja: Mauri Blomster

–  sihteeri: Tapio Siirilä

–  pöytäkirjan tarkastajat: Paavo Miettinen ja Suoma Perkaus

–  ääntenlaskijat: Paavo Miettinen ja Suoma Perkaus.

Tässä yhteydessä kokoukselle valittu puheenjohtaja Mauri Blomster luovutti Eläkeläiset ry:n kultaisen ansiomerkin Kemin Eläkeläiset ry:n puheenjohtajalle Maisa Lahnajärvelle.

3  ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtokunnan ehdotus (liite) hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

4  ILMOITUSASIAT

 • Todettiin pöydille jaetut pienet tiedotteet, joissa on päivämäärät yhdistyksen tulevista tapahtumista.
 • Maisa Lahnajärvi kertoi Eläkeläiset ry:n Meri-Lapin yhdistysten yhteistoiminnasta ja suunnitelluista tapahtumista (tarkemmin toimintasuunnitelmassa).
 • Toimintatilastot on toimitettava Maisalle mahdollisimman pian.

5  PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUDESTA VUODELLE 2023

Jäsenmaksuksi päätettiin Eläkeläiset ry:n suosituksen mukainen 20 €.

6  HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

6.1  Toimintasuunnitelma

Maisa Lahnajärvi esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi (liite).

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023.

6.2  Talousarvio

Taloudenhoitaja Mauri Blomster esitteli johtokunnan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi (liite).

Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla varauksilla:

 1. Talousarviossa on varauduttu yhteen matkaan. Jos matkoja tehdään enemmän, jokaisesta matkasta tehdään erillinen talousarvio ja johtokunta päättää matkan toteuttamisesta.
 2. Palkkoihin ja palkkioihin ei ole varattu rahaa, mutta toiminnasta toimihenkilöille aiheutuvat kulut (tietoliikenneyhteys, tulostimen muste yms.) korvataan. Johtokunnalle annetaan kuitenkin valtuudet päättää noudatetaanko entistä käytäntöä, jolloin puheenjohtajalle, sihteerille ja eräille muille toimihenkilöille maksettiin erillinen palkkio.

7  VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJAT VUODELLE 2023

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Paavo Miettinen ja Erkki Dianoff. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kimmo Arstio ja Arto Laakso.

 1. VALITAAN JOHTOKUNTA VUODELLE 2023

Puheenjohtajaksi valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster.

Todettiin, että on varauduttava siihen, että uusi puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja saatetaan joutua valitsemaan vuoden 2023 kuluessa (kevätkokous tai tarvittaessa ylimääräinen yleinen kokous).

Varsinaisiksi johtokunnan jäseniksi valittiin

Sanni Dianoff                      Riitta Kukkonen                  Hilkka Kumpuoja

Eila Kärhä                           Aila Lauri                            Marja-Terttu Marjamaa

Hilkka Saari                        Raija Siirilä                         Timo Salonpää

Esko Toivanen

Johtokunnan varajäseniksi valittiin

Timo Haapakoski                Raimo Holpainen                Kaarina Pistokoski-Tikkala

9  PÄÄTETÄÄN VARAJÄSENTEN KUTSUMISJÄRJESTYKSESTÄ JOHTOKUNNAN KOKOUKSIIN

Päätettiin, että kaikki varajäsenet kutsutaan kaikkiin johtokunnan kokouksiin. Heillä on kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Äänestystilanteessa jonkun tai joidenkin varsinaisten jäsenten poissa ollessa varajäsenet tulevat heidän tilalleen sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

10   PÄÄTETÄÄN MITEN YHDISTYKSEN KOKOUSKUTSUT ANNETAAN VUONNA 2023

Päätettiin syys- ja kevätkokouskutsujen julkaisemisesta paikallislehdessä järjestöpalstalla ja Eläkeläinen-lehdessä.

Yhdistyksen muut ilmoitukset julkaistaan johtokunnan päättämällä tavalla.

 1. MUUT ASIAT

11.1  Valitaan yhdistyksen edustajat Lapin aluejärjestön kevätkokoukseen

Suoritettiin seuraavat valinnat:

 

VARSINAINEN EDUSTAJA HENKILÖKOHTAINEN VARAEDUSTAJA
Mauri Blomster Timo Haapakoski
Riitta Kukkonen Hilkka Saari
Maisa Lahnajärvi Sanni Dianoff
Timo Salonpää Tapio Siirilä

11.2  Nimetään yhdistyksen edustajat Lapin aluetoimikuntaan

Päätettiin nimetä yhdistyksen edustajiksi vuodeksi 2023 Eläkeläiset ry:n Lapin aluetoimikuntaan samat henkilöt, jotka valittiin kevätkokoukseen (kohta 11.1)

12.3  Yhdistyksen edustajien nimeäminen paikallisiin toimikuntiin yms.

Edustajaksi Kemin KSL:ään valittiin Maisa Lahnajärvi, varalle Raija Siirilä.

Edustajaksi Venäjä-seuraan valittiin Kaarina Pistokoski-Tikkala.

12.4  Tiedotetaan jäsenille jäsenmaksujen kannosta vuonna 2023

Todettiin, että yhdistyksellä ei ole omaa jäsenmaksujen keräystä. Keskusjärjestö lähettää jäsenmaksulaskut sähköisesti tai paperikirjeinä.

12.5  Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat

Hyväksyttiin johtokunnan esitys valtioneuvostolle lähetettäväksi kokouksen kannanotoksi. Kannanotto on seuraava:

Valtioneuvostolle

PAREMMAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät niin sanotuille hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on pelättävissä, että rahat eivät riitä edes kaikkien nykyisten palveluiden jatkamiseen.

Tämä on huolestuttavaa, koska palvelut eivät nykyiselläänkään ole riittäviä. Monissa kunnissa lääkäriin ja hoitoihin pääsyä joutuu jonottamaan kohtuuttoman pitkään ja myös muiden palveluiden saatavuudessa on puutteita. Hoitajien palkkaneuvottelujen yhteydessä kävi hyvin selville alan heikko palkkaus ja huonot työolosuhteet ja näiden seurauksena henkilökunnan puute ja työssä olevien kohtuuton työtaakka.

Jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen hyvinvointialueiden vastuulle ei huonontaisi palveluita entisestään ja jotta alalle saataisiin lisää henkilökuntaa, Kemin Eläkeläiset ry:n syyskokous vaatii sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen merkittävää lisäämistä.

 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että valitun uuden johtokunnan järjestäytymiskokous pidetään tämän vuoden puolella (uuden ja vanhan johtokunnan yhteinen kokous).
 2. Suoritettiin arpajaispalkintojen arvonta.
 3. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:45.

 

17.3.2022 kevätkokous

KEMIN ELÄKELÄISET ry

KEVÄTKOKOUS

Aika              17.3.2022 klo 12

Paikka           Pruntsi (Kauppakatu 28)

Osallistujat   33 osallistujaa; osallistujalista on liitteenä

1  Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Maisa Lahnajärvi avasi kokouksen.

2  Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu Eläkeläinen-lehdessä ja lisäksi Lounais-Lapissa ja Pruntsin ilmoitustaululla.

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3  Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Soppela ja sihteeriksi Tapio Siirilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Erkki Dianoff ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

4  Asialista

Hyväksyttiin kokoukselle asialista (liite).

5  Ilmoitusasiat

 • Perjantaina 18.3. klo 10 Pruntsilla esitellään vanhusneuvoston toimintaa ja kaupungin valmistelemaa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa.
 • Digiopastusta on Pruntsilla seuraavan kerran maanantaina 21.3. klo 11:15 ja siitä eteenpäin joka toinen maanantai.
 • Aluejärjestön Liikumme luonnossa –tapahtuma on maanantaina 11.4. klo 11 Torniossa metallin ammattiosaston majalla (Prännäri).
 • Tornion Järjestötalolla on talon 60-vuotisjuhlatanssit vapun aattona.
 • Utajärven eläkeläisten 50-vuotisjuhlat pidetään 8.4. Rokualla.
 • Eläkeläiset ry:n ja Eläkkeensaajien yhteiset koulutuspäivät digiopastajille pidetään Tornion Järjestötalolla 21.-22.4. Matkat ja ruokailut maksetaan.
 • Retki Rokualle 12.-15.5. Toistaiseksi ilmoittautuneita on 15.
 • Eläkeläiset ry:n syksyn laivaristeilylle on toistaiseksi vain neljä ilmoittautunutta.
 • Tuetulle lomalle Kivitippuun 4.-9.9. on saatu 30 paikkaa. Hakemukset on palautettava Pruntsille huhtikuun loppuun mennessä.

6  Vuoden 2021 toimintakertomus

Sihteeri Tapio Siirilä esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2021 toimintakertomukseksi (liite).

7  Vuoden 2021 tilikertomus

Taloudenhoitaja Mauri Blomster esitteli vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen (liite).

8  Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

9  Vastuuvapauden myöntäminen

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto (liite).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätettiin lisäksi kirjata pöytäkirjaan uusien jäsenien hankkimisen tärkeys.

10  Edustajat Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön syyskokoukseen

Valittiin seuraavat edustajat:

 

EDUSTAJA HENKILÖKOHTAINEN VARAEDUSTAJA
Mauri Blomster Paavo Miettinen
Timo Haapakoski Aila Lauri
Maisa Lahnajärvi Sanni Dianoff
Kaarina Pistokoski-Tikkala Marja-Terttu Marjamaa

11  Aloitteet ja esitykset

Todettiin, että tällä kertaa ei ole käsiteltäviä aloitteita tai esityksiä.

12 Muut esille tulevat asiat

 • Keskusteltiin myytävien arpojen hinnasta. Nykyisen yhden euron sijasta hinta voisi olla kaksi euroa ja viidellä eurolla saisi kolme arpaa.
 • Pitäisikö Pruntsille hankkia korttimaksulaite, jotta käteisen lisäksi myös kortilla maksaminen olisi mahdollista?

Näiden asioiden edelleen käsitteleminen päätettiin siirtää johtokunnalle.

 • Markku Soppela kertoi lyhyesti Kemin vanhusten asuntosäätiön tilanteesta.

13  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.

18.11.2021 syyskokous

Päätettiin jäsenmaksun suuruudesta.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Valittiin johtokunta vuodeksi 2022.

Valittiin edustajat Lapin aluejärjestön kevätkokoukseen sekä aluejärjestön toimikuntaan.

Päätettiin lähettää Kemin kaupungille ikäystävällisen kaupungin ominaisuuksia koskeva kannanotto.

Keskusteltiin Pruntsin remontin aiheuttamista ongelmista (mm. lukkojen vaihtuminen).

10.6.2021 kevätkokous

COVID-19 kulkutaudin vuoksi kevätkokous siirtyi pidettäväksi vasta kesäkuussa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja toimintakertomus.

Kokouksessa tehtiin useita valintoja.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi (varalla Sanni Dianoff), Mauri Blomster (varalla Reijo Viitala), Timo Haapakoski (varalla Paavo Miettinen) ja Kaarina Pistokoski-Tikkala (varalla Hilkka Saari).

Edustajaksi Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen valittiin Mauri Blomster ja varalle Maisa Lahnajärvi.

Eroa pyytäneen Saara Kotijärvi-Dianoffin tilalle Kemin vanhusneuvostoon valittiin Raija Siirilä ja varaedustajaksi Timo Haapakoski.

3.12.2020 syyskokous

COVID-19 kulkutaudin vuoksi johtokunnan kokous muutettiin syyskokoukseksi. Poikkeuksellisen menettelyn vuoksi kokouksen päätökset on vielä vahvistettava seuraavassa yleisessä kokouksessa.

Vuoden 2020 johtokunta valittiin jatkamaan vielä vuonna 2021.

7.11.2019 syyskokous

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Suunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa nettisivuilta.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster.

Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Sanni Dianoff, Saara Kotijörvi-Dianoff, Aila Lauri, Suoma Perkaus, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Ritva Rantakoivu, Hilkka Saari, Timo Salonpää, Tapio Siirilä ja Esko Toivanen. Varajäseniksi valittiin Timo Haapakoski, Riitta Kukkonen ja Hilkka Kumpuoja.

Edustajiksi Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön kevätkokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi, Mauri Blomster, Timo Salonpää ja Kaarina Pistokoski-Tikkala. Samat henklöt oat ehdolla aluejärjestön aluetoimikuntaan vuoksi 2020.

Kemin kaupungille ja Keminmaan kunnalla tehty esitys hoivapalvelujen parantamisesta on sivulla ”aloitteita ja kannanottoja”.

28.3.2019 kevätkokous

Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 sekä vahvistettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi, Mauri Blomster, Timo Salonpää ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Kokouksessa hyväksytty julkikausuma on sivulla ”Aloitteita ja kannanottoja”.

8.11.2018 syyskokous

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 päätettiin 18 euroa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma löytyy ”Tulevaa toimintaa” sivun alta.

Puheenjohtajaksi valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Saara Kotijärvi-Dianoff, Sanni Dianoff, Maija-Leena Koivuaho, Aila Lauri, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Timo Salonpää, Tapio Siirilä ja Esko Toivanen. Varajäseniksi valittiin Erkki Dianoff, Raimo Holpainen ja Suoma Perkaus.

Hyväksyttiin Kemin kaupunginvaltuustolle osoitettu kannanotto, jossa vastustetaan terveyspalveluihin suunniteltuja heikennyksiä. Kannanotto on sivulla ”Aloitteita ja kannanottoja”.

19.3.2018 kevätkokous

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017.

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä.

Valittiin edustajiksi Lapin aluejärjestön syyskokoukseen Mauri Blomster, Maisa Lahnajärvi, Mauno Palo ja Raija Siirilä. Varalle valittiin Erkki Dianoff, Suoma Perkaus, Esko Toivanen ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Valittiin edustajiksi toikokuussa pidettävään Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen Mauri Blomster ja Maisa Lahnajärvi. Varalle valittiin Mauno Palo ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Hyväksyttiin kaksi aloitetta edustajakokoukselle esitettäväksi.

10.11.2017 syyskokous

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Johtokuntaan vuodeksi 2018 valittiin puheenjohtajaksi Mauno Palo ja varapuheenjohtajaksi Maisa Lahnajärvi.

Muiksi jäseniksi valittiin Mauri Blomster, Erkki Dianoff, Sanni Dianoff, Maija-Leena Koivuaho, Saara Kotijärvi-Dianoff, Aila Lauri, Suoma Perkaus, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Raija Siirilä ja Esko Toivanen.

Varajäseniksi valittiin Raimo Holpainen, Tapio Siirilä ja Aili Valta.

Osallistujiksi aluejärjestön kevätkokoukseen valittiin Erkki Dianoff, Mauno Palo, Saara Kotijärvi-Dianoff ja Mauri Blomster. Varalle valittiin Esko Toivanen, Maija Lahnajärvi, Suoma Perkaus ja Tapio Siirilä. Samat henkilöt vaittiin myös aluejärjeston aluetoimikuntaan.

Kokouksessa käsiteltiin myös suunnitelmia Länsi-Pohjan terveyspalveluiden siirtämisestä Mehiläinen-konsernille.

Kokous vastustaa yksimielisesti tällaisia suunnitelmia ja vaatii terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämistä julkisena toimintana.

24.2.2017 kevätkokous

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilit ja vahvistettiin toimintakertomus. Tilinpäätös osoitti 86,94 euroa miinusta.

Toimintakertomus osoittaa vuoden 2016 toiminnan olleen melkoisen aktiivista. Kertomuksesta käy ilmi myös lukuisten jäsenten merkittävä panos yhdistyksen toimintojen – mm. Pruntsin kahvilan – pyörittämisessä.

Edustajiksi Lapin aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Erkki Dianoff. Mauno Palo, Saara Kotijärvi-Dianoff ja Mauri Blomster. Varalle valittiin Esko Toivanen, Maisa Lahnajärvi, Suoma Perkaus ja Tapio Siirilä.

2017_02_kokousvakea.jpg

11.11.2016 pidetyn syyskokouksen päätöksiä

Kokoukseen osallistui nelisenkymmentä yhdistyksen jäsentä. Kuvassa on osa osallistujista.

2016_kokous.jpg

Vuoden 2017 jäsenmaksuksi päätettiin 16 euroa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Uudelle johtokunnalle terveisisinä esitettiin toive saada tanssitoiminta uudelleen käyntiin.

Vuoden 2017 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mauno Palo ja varapuheenjohtajaksi Maisa Lahnajärvi. Johtokunnan jäseniksi valittiin

Mauri Blomster

Erkki Dianoff

Maija-Leena Koivuaho

Saara Kotijärvi-Dianoff

Aila Lauri

Suoma Perkaus

Kaarina Pistokoski-Tikkala

Raija Siirilä

Esko Toivanen

Matti Viitanen

Varajäseniksi valittiin

Sanni Dianoff

Tapio Siirilä

Aili Valta

Ehdokkaaksi kesäkuun 2017 alussa toimintansa aloittavaan Kemin vanhusneuvostoon valittiin Saara Korijärvi-Dianoff ja varaedustajaksi Raija Siirilä

21.3.2016 pidetyn kevätkokouksen päätöksiä

Kokoukseen osallistui yli 50 yhdistyksen jäsentä. Kuvassa on osa osallistujista.

2016_kevatkokouksen_osallistujia.jpg

Normaalien kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa tehtiin henkilövalintoja, koska Mauno Palo oli pyytänyt eroa puheenjohtajan tehtävistä ja varapuheenjohtaja Jouni Tuovinen eroa johtokunnan jäsenyydestä ja useimmista luottamustehtävistä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Maisa Lahnajärvi (katso kuva). Varapuheenjohtajaksi valittiin Mauno Palo ja uudeksi jäseneksi johtokuntaan valittiin Saara Kotijärvi-Dianoff. Lapin aluejärjestön aluetoimikuntaan valittiin Maisa Lahnajärvi eronneen Jouni Tuovisen tilalle.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin edustajiksi Maisa Lahnajärvi, Suoma Perkaus, Raija Siirilä ja Tapio Siirilä. Varaedustajiksi valittiin Paavo Miettinen, Maija-Leena Koivuaho, Pertti Henttinen ja Mauno Alasuutari.

2016_kevatkokous_Maisa.jpg

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus sekä vuoden 2015 tilinpäätös.

Kokous antoi seuraavan johtokunnan kokouksen tehtäväksi laatia kannanotto, jossa tuomitaan yli 75-vuotiaisiin vammaisiin kohdistuvat huononnukset.